Transfer
 
  Přihlášení  

SEZNAM PEDAGOGŮ (od r. 1963 do současnosti)

a hostů (od r. 1994 do současnosti)

Mgr. Anna Batistová, Ph.D. (*1981)

Na katedře působí od r. 2008 jako odborná asistentka (doktorát na FF MU).

Věnuje se problematice audiovizuálních archivů a dějinám kinematografické techniky. Je editorkou knihy Hoří, má panenko (2012) a  publikuje v časopise Iluminace.

V současnosti pracuje také v Národním filmovém archivu, kde se mimo jiné podílela na digitálním restaurování filmů Hoří, má panenko a Všichni dobří rodáci


PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (*1957)

V letech 1985-1997 působí na filmové vědě jako externista, od r. 1999 jako asistent, od r. 2006 jako odborný asistent (doktorát na FF MU) a zástupce vedoucího katedry.

Zabývá se dějinami kinematografií střední a východní Evropy a zemí Třetího světa. Je autorem knihy Spiritualita ve filmu (2007). Působí také jako filmový kritik.


Mgr. Lucie Česalková, Ph.D. (*1983)

Na katedře působí od r. 2009 jako odborná asistentka (doktorát na FF MU).

Badatelsky se věnuje dějinám české kinematografie, především nonfikčnímu a dokumentárnímu filmu. Dílčími studiemi a statěmi pravidelně přispívá do časopisu Iluminace a dalších českých i zahraničních periodik a sborníků, jako monografii publikovala svou disertační práci Film před tabulí. Idea školního filmu v prvorepublikovém Československu (2010).


PhDr. Leo Rajnošek (*1940)

V letech 1967-1971 působil na filmové vědě jako vědecký aspirant, r. 1968 získal titul PhDr. z filmové vědy za práci Filmové adaptace naší prózy (jako vůbec první na Masarykově univerzitě), do r. 1975 přednášel jako externista, v letech 1994-1999 odborný asistent.

V 60. letech spolupracoval s časopisy Host do domu a ostravským Červeným květem. V letech 1972-1973 a 1990-2003 působil jako dramaturg v brněnském studiu Československé, resp. České televize.


Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (*1972)

Na katedře působí od r. 2005 jako odborný asistent (doktorát na FF MU).

Zabývá se především dějinami filmové distribuce, uvádění a recepce, orální historií a transnacionální historií. Je editorem knih Kinematografie a město (2005) a Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960 (2012).

V roce 2010 získal Humboldtovo stipendium a působil na Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" v Postupimi (2010-2012).


Doc. PhDr. Zdeněk Smejkal  (*1927)

Na fakultě působil v letech 1963-1993 jako hlavní představitel filmové vědy, nejdříve odborný asistent,od r. 1974 jako odborný pracovník, r. 1990 byl rehabilitován a jmenován docentem, 1993 odchází do penze.

Publikoval v Hostu do domu, Filmu a době, Televizních a filmových novinách, Indexu aj. Z polštiny přeložil knihy Jerzyho Płażewského Filmová řeč (1967) a Stanisłava Kuszewského Televizní pořad (1973). Je editorem Rusko-českého a česko-ruského slovníku pro televizní pracovníky a překladatele (1980) a společně s Miladou Hábovou publikace Karel Zeman: Sborník studií a dokumentů (1986).


Prof. Bořivoj Srba, PhDr., DrSc. (1931-2014)

V šedesátých letech hlavní dramaturg činohry Státního (dnes Národního) divadla v Brně a pedagog JAMU, na JAMU se vrací r. 1990 jako vedoucí ateliéru dramaturgie, nyní emeritní profesor. Po celá devadesátá léta současně působí na Filozofické fakultě jako profesor teatrologie a v letech 1993-1999 jako vedoucí Semináře, resp. Ústavu divadelní a filmové vědy.

Podílel se na kolektivních dílech Dějiny českého divadla, svazek II. a IV. (1957, 1983), Národní divadlo a jeho předchůdci (1988), či Postavy brněnského jeviště (1994). Je autorem knižních monografií Poetické divadlo E. F. Buriana (1971), Inscenační tvorba E. F. Buriana 1939-1941 (1980), Emil František Burian a jeho program poetického divadla (1981), O nové divadlo. Nástup nových vývojových tendencí v českém divadelnictví v letech 1939-1945 (1988), Múzy v exilu. Kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války 1939—1945 (2003), Řečí světla: princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana (2004), Více než hry: dramatická tvorba Ludvíka Kundery (2006).


Prof. PhDr. Zdeněk Srna, CSc. (1929-2005)

Na fakultě působil od r. 1963 jako odborný asistent a hlavní učitel divadelní vědy, od r. 1978 vedl Oddělení divadelní a filmové vědy pod Katedrou věd o umění, 1991-1993 byl vedoucím Semináře divadelní a filmové vědy.

Věnoval se divadelní kritice a zejména Divadlu bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno). Publikoval práce O společenském poslání divadla (1973) a Na křižovatce umění. Sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. (spolu s Jiřím Kristýnkem, 1973) a Půlstoletí městského divadla v Brně: svědectví diváka, recenzenta, kritika i historika o životě jedné divadelní scény (1996).


Doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. (*1974)

Na katedře působí od r. 2002 jako odborný asistent (doktorát na FF MU) a od r. 2009 jako docent (docentura na FF UK v Praze).

Zabývá se filmovým průmyslem a tzv. produkčními studiemi. Publikoval čtyři antologie dějin filmových teorií, mj. Stále kinema (ed. s J. Andělem, 2008) a monografii o mediální kultuře 30. let Konzervy se slovy (2009).

Od r. 2002 je redaktorem časopisu Iluminace. V letech 2005-2006 působil jako post-doc stipendista DFG na Bauhaus Univ. ve Výmaru, v letech 2009-2010 díky Fulbrightovu stipendiu na University of California, Los Angeles.


Prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (*1965)

Na katedře působí od r. 1993, od r. 2000 vedoucí katedry (Ústavu divadelní a filmové vědy, resp. od r. 2003 Ústavu filmu a audiovizuální kultury), 1998 doktorát na FF MU, 2006 docentura na FF UP v Olomouci, 2012 profesura na AMU/FAMU v Praze.
Zabývá se dějinami české kinematografie po roce 1945, novou vlnou a filmovým exilem. Je autorem knižních monografií Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968 (2004) a Ivan Passer. Filmový vypravěč rozmanitostí aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi (2008).


Prof. PhDr. Artur Závodský, DrSc. (1912-1982)

V r. 1963 založil Katedru slovanských literatur, divadelní a filmové vědy, kterou vedl až do r. 1972, poté byl do r. 1978, kdy odchází do penze, vedoucím Oddělení divadelní a filmové vědy pod Katedrou věd o umění.

Je autorem literárněvědných monografií Dobrý občan moderní obce. Život a dílo Paula Bureaua (1947), Karel Handzel – spisovatel Ostravska (1954), Gabriela Preissová (1962) a František Ladislav Čelakovský (1982). Významně přispěl k vytvoření základů pedagogického systému české teatrologie jako autor skript Úvod do divadelní vědy (1965, se Z. Srnou), O divadle a divadelnej vede (1965, se Z. Srnou), Literatura o dramatu a divadle (1965, se Z. Srnou), K formě moderního dramatu (1966), Rozbor drámy (1966), Základní otázky výstavby dramatu (1967), Drama a jeho výstavba (1971), Drama jako struktura (1971).

HOSTÉ

V kalendáriu hostů a akcí naleznete v chronologickém řazení domácí i zahraniční extenze, které pořádala naše katedra.